SME ICH HLAS

Naše združenie bolo založené s presvedčením, že zvieratá majú právo na láskavé a dôstojné zaobchádzanie zo strany ľudí a musia byť nimi chránené.
Sme nezisková spoločnosť financovaná zo súkromných zdrojov. Našou víziou je, aby Slovensko bolo humánnou spoločnosťou, v rámci ktorej sa so všetkými zvieratami zaobchádza s rešpektom a láskou.

KLUB

PRIATEĽOV ZVIERAT

Chce uskutočňovať zmeny prostredníctvom nenásilných postupov. Podporujeme láskavosť a rešpekt.
Uznáva, že zlé zaobchádzanie so zvieratami je často spojené s páchaním iných trestných činov a tresty za týranie zvierat by mali odrážať toto prepojenie. Sme presvedčení, že stíhanie páchateľov krutého zaobchádzania so zvieratami by malo zahŕňať pokuty, tresty odňatia slobody a poradenstvo, aby sa predišlo ďalším krutým činom.
Uznáva legitímnosť zväzku medzi človekom a zvieraťom. Držanie zvieraťa v primeraných podmienkach je opodstatnené, tento vzťah je užitočný pre ľudí aj pre zvieratá.
Je presvedčený, že jedinými zodpovednými vlastníkmi zvierat sú dospelí ľudia, ktorí sa zaviazali k humánnej, súcitnej a celoživotnej starostlivosti o svoje zviera. Humánna, súcitná starostlivosť je starostlivosť o fyzické, psychické a sociálne potreby zvieraťa. V ideálnom prípade vzťah medzi vlastníkom a zvieraťom vydrží celý život zvieraťa. Nie všetky príbehy zvierat a ich vlastníkov sú však úspešné a keďže životné podmienky človeka sa môžu zmeniť, je jasné, že nie všetky „domovy sú navždy“. Ak je to tak, zodpovedný vlastník je ten, ktorý podnikne všetky potrebné kroky na opätovné umiestnenie zvieraťa k vhodnému, zodpovednému vlastníkovi alebo umiestni zviera do starostlivosti niektorej záchranárskej organizácie.
Odporúča záujemcom, ktorí chcú získať zviera zvážiť jeho adopciu z útulku. Tí, ktorí chcú získať zviera určitého plemena, mali by si nájsť záchrannú skupinu tohto plemena alebo zodpovedného chovateľa.
Nepodporuje nákup zvierat. Zodpovedná starostlivosť o zviera zahŕňa primerané množstvo výživnej potravy vhodnej pre jednotlivé druhy zvierat, prísun čerstvej vody, základnú veterinárnu starostlivosť, výcvik, sociálnu interakciu, identifikáciu zvieraťa, odstraňovanie nebezpečných látok a situácií, správny úsudok pri vystavovaní zvierat potenciálnym stresovým situáciám, okamžitú liečbu choroby alebo zranenia, kastráciu.
Zodpovedná starostlivosť vyžaduje, aby vlastníci domácich zvierat zabezpečili primeranú starostlivosť o svoje zviera, ak pracujú dlhé hodiny mimo svojho domova alebo ak musia cestovať bez zvieraťa, zahrnúť zviera do plánovania pripravenosti na krízové situácie, ktoré sa môžu vyskytnúť, rozhodnúť sa pre eutanáziu zvieraťa, aby sa zabránilo jeho dlhodobému utrpeniu v dôsledku choroby alebo zranenia a zabezpečiť starostlivosť o zviera aj v prípade, ak má zviera majiteľa prežiť a je mu táto okolnosť dopredu známa.
Nepodporuje eutanáziu ako prostriedok riešenia problému s premnoženými zvieratami. Je potrebné vynaložiť všetko úsilie, aby boli zvieratá umiestnené vo vhodných podmienkach, do bezpečných a zodpovedných domovov. K eutanázii by sa malo pristupovať iba v prípade, ak je potrebné zbaviť zviera utrpenia.
Uznáva, že existujú psy, ktoré sú na základe výcviku alebo práve pre jeho absenciu a pre absenciu socializácie, nebezpečné. Aby tieto psy mohli harmonicky žiť s ľuďmi a ostatnými zvieratami, je nevyhnutné, aby sa o nich starali iba ľudia, ktorí nepodporujú ich agresívne správanie a eliminujú tie ich prejavy, ktoré môžu znamenať vážne riziko pre ľudí alebo iné zvieratá.
Nepodporuje legislatívu, ktorá diskriminuje konkrétne plemená psov, bez ohľadu na ich skutočný temperament a správanie jednotlivých psov.
Je presvedčený, že v každom štádiu života – od narodenia až po smrť – sa so všetkými zvieratami musí zaobchádzať so súcitom, musia byť chránené pred utrpením a mať zabezpečené primerané životné podmienky. Toto je obzvlášť dôležité aj v prípade hospodárskych zvierat primárne chovaných na produkciu potravín. Je našou kolektívnou zodpovednosťou zaistiť, aby sa hospodárskym zvieratám zabezpečovalo pohodlie, úľava od stresu, sociálna interakcia a starostlivosť. Utrpenie hospodárskych zvierat možno znížiť humánnymi metódami chovu a znížením spotreby živočíšnych produktov.
Nesúhlasí s vysokou hustotou chovu hospodárskych zvierat, kde je obmedzený ich voľný pohyb. Okrem primeraného priestoru je pre nás dôležité, aby zvieratá mohli konať inštinktívne, tzn. aby sa mohli napr. pásť, aby mali ľahký prístup k potrave a k vode, k prirodzenému svetlu a k čerstvému vzduchu, aby mali zabezpečenú ochranu pred nepriaznivými poveternostnými podmienkami, chorobami a predátormi.
Preprava je pre hospodárske zvieratá prirodzene stresová aj za najlepších okolností.
Počas tranzitu presadzuje tieto postupy týkajúce sa dobrých životných podmienok zvierat:

– minimalizácia času stráveného cestovaním

– pokojné a správne nakladanie a vykladanie zvierat

– zabezpečenie riadneho vetrania celého vozidla

– dodržiavanie nariadenia, ktoré vyžaduje, aby boli zvieratá počas prepravy v dobrom zdravotnom stave

– ochrana zvierat pred nepriaznivým počasím a nepriaznivými poveternostnými podmienkami ako je nadmerné teplo alebo nadmerný chlad

– plánovanie neočakávaných zmien trasy, vrátane harmonogramu prístupu k potrave, vode a odpočinku v primeraných intervaloch

– akčný plán pre prípad nehody

– programy odbornej prípravy a vzdelávania pracovníkov, ktorí sa zaoberajú manipuláciou so zvieratami, vrátane lekárskeho výcviku a školenia prvej pomoci

Je presvedčený, že všetky hospodárske zvieratá určené na porážku, musia mať rýchlu smrť bez bolesti a strachu.
Je proti používaniu antibiotík a iných antimikrobiálnych látok na akýkoľvek iný účel, ako je liečba pod dohľadom veterinárneho lekára.
Podporuje vývoj a uplatňovanie alternatívnych metód k použitiu zvierat v biomedicínskom výskume a testovaní. Výskumné metódy založené na zvieratách by sa mali nahradiť matematickým alebo počítačovým modelovaním, molekulárnym modelovaním, epidemiologickými údajmi, prieskumami alebo testami in vitro, ako je kultivácia tkanív alebo buniek, perfúzia orgánov alebo iné metódy, ktoré dosahujú ciele bez použitia zvierat.
Uznáva, že zvieratá sa musia využívať na riadnu výučbu študentov veterinárneho lekárstva. Zároveň sme však presvedčení, že zdravé zvieratá sa pre tento účel nemusia zabíjať. Namiesto toho môžu tí, ktorí eutanázovali svoje zviera z humánnych dôvodov, darovať jeho telo na tento účel. Chirurgický zákrok sa môže vyučovať aj na zvieratách, ktoré budú mať z toho úžitok – psy, mačky z útulkov, ktoré sa po zákroku môžu vrátiť späť.
Je proti používaniu zvierat v mene zábavy, ak takéto použitie zahŕňa postupy, ktoré spôsobujú zvieratám bolesť, zranenie alebo strach v procese ich získavania na toto použitie, ich výcviku na výkon, prepravu na miesto výkonu, ustajnenie a starostlivosť o nich počas výkonu a ich zneškodnenie po skončení ich užitočnosti. Sme proti využívaniu zvierat na zábavu za akýchkoľvek okolností, keď nie je možné primerane uspokojiť ich fyzické, psychické a sociálne potreby.
Je proti akémukoľvek použitiu zvierat za účelom zábavy, ak toto použitie nevyhnutne alebo tradične zahŕňa akékoľvek nepríjemné alebo nehumánne praktiky.
Je proti vystavovaniu veľkých morských cicavcov na komerčných miestach. Neveríme, že je možné uspokojiť komplexné fyzické a sociálne potreby týchto zvierat v zajatí.
Je proti akýmkoľvek krutým praktikám používaným pri pretekoch psov, koní alebo iných zvierat takto využívaných. Je pritom jedno či sa zviera preteká v rýchlosti, vytrvalosti alebo oboje, na tratiach, cestách alebo v snehu. Odsudzujeme používanie liekov alebo iných povzbudzujúcich látok, ktoré tlmia bolesť alebo zvyšujú výkon na úkor pohody a zdravia zvieraťa.
Je proti akémukoľvek športu, výstave alebo inej atrakcii, pri ktorej ľudia navodzujú, povzbudzujú alebo umožňujú, aby jedno zviera bojovalo proti druhému zvieraťu alebo proti človeku.
Je proti akémukoľvek sexuálnemu kontaktu človeka so zvieraťom.
Podporuje vznik komunitných psích parkov ako prostriedku pre možnosť stretávania sa mestských psov.
Nie je proti výstavám zvierat, ak sú usporiadané pod záštitou organizácií, ktoré stanovili a dôrazne presadzujú pravidlá proti hrubému zaobchádzaniu so zvieratami a zabezpečujú primeraný veterinárny dohľad.
Náš záujem presahuje rámec výstavných priestorov, zasadzujeme sa za humánne metódy šľachtenia zvierat, ich chovu, výcviku, prípravy na výstavu, prepravy a ustajnenie zvieraťa a tiež dávame dôraz na poskytovanie humánnej starostlivosti o zvieratá, ktoré sa pre daný účel už nebudú používať.
Nie je proti strážnym psom pokiaľ dostávajú výživné jedlo, čistú vodu, majú suchý a čistý prístrešok, veterinárnu starostlivosť a pokiaľ sú pravidelne socializované s ľuďmi pre zabezpečenie bezproblémovej manipulácie s nimi.
Podporuje používanie psov a koní pri presadzovaní práva, bezpečnosti, pátracích a záchranných akciách a pri iných potrebných využitiach za predpokladu, že zvieratá sú humánne chované, trénované a že sa im venuje náležitá pozornosť najmä z hľadiska ich bezpečnosti a pohody . Zvieratám, ktoré už nie sú schopné pracovať, sa musí poskytnúť primeraný oddych.
Podporuje ochranu biotopov pre voľne žijúce zvieratá a zasadzuje sa za zdravé ekosystémy, aby sa dosiahla a udržala rovnováha medzi korisťou a dravcom. Zasadzujeme sa za zníženie ochrany ľudí pred divými zvieratami.
Je proti športovému lovu zvierat. Uznávame, že riadenie divokej prírody môže byť za určitých okolností potrebné a to najmä tam, kde dochádza ku kolízii záujmov ľudí a zvierat, zároveň však naliehame na to, aby použité metódy nikdy nezahŕňali utrpenie alebo strach, ktorým sa dá vyhnúť.
Je proti používaniu pascí z dôvodu bolesti a strachu, ktoré spôsobujú.
Podporuje humánne spôsoby kontroly hlodavcov, najmä blokovaním ich vstupu do domácností alebo podnikov, využívaním dobrých sanitačných a odpadových systémov. Ak sú tieto neúspešné alebo nepraktické, musia sa použiť dobre navrhnuté smrtiace lapače. Ak sa používajú smrtiace metódy, musí sa venovať mimoriadna pozornosť tomu, aby sa tým nepoškodili domáce zvieratá a zvieratá, pre ktoré nie sú určené.
Je proti používaniu pascí na báze lepidla alebo jedu, pretože spôsobujú bolesť a dlhodobé utrpenie.
Je proti chovu, odchytu a zabíjaniu kožušinových zvierat za účelom výroby odevov alebo doplnkov.
Nepodporuje chov žiadnych divých zvierat ako domácich miláčikov. O zranené zvieratá alebo siroty voľne žijúcich zvierat sa staráme pod dohľadom skúsených opatrovateľov voľne žijúcej zvery. Našim cieľom je vrátiť zviera do voľnej prírody. Divým zvieratám, ktoré sa stanú závislé na ľuďoch sa musí zabezpečiť prostredie a starostlivosť primeraná ich potrebám.
Ak jeden druh loví iný druh do tej miery, že tento druh je ohrozený, môže byť potrebný zásah človeka. V takom prípade sa KLUB PRIATEĽOV ZVIERAT zasadzuje za odchyt a premiestnenie či iné humánne spôsoby riešenia tohto konfliktu.
Rešpektuje náboženstvá a tradície, sme však proti akýmkoľvek praktikám, pri ktorých sú zvieratá nútené trpieť v mene náboženstva alebo tradície.
Uznáva praktickú hodnotu ZOO, ale pod podmienkou, že ich poslaním je ochrana ohrozených druhov zvierat a vzdelávanie širokej verejnosti a že prostredie, v ktorom tieto zvieratá žijú, poskytuje komplexnú starostlivosť o ne.
Rozvíja a podporuje humánne a efektívne stratégie riadenia populácie mačiek:
ODCHYT-KASTRÁCIA – VRÁTENIE-MONITOROVANIE
Nie je zástancom eutanázie, avšak uznávame nevyhnutnosť eutanázie za určitých okolností.
Je presvedčený, že domáce zvieratá a ľudia patria k sebe a samotná finančná situácia nie je spoľahlivým ukazovateľom schopnosti milovať a starať sa o zviera. Študujeme dôvody pre ktoré sa ľudia vzdávajú svojich miláčikov a dozvedáme sa, že majitelia týchto zvierat, ktorí majú s nimi silné emocionálne väzby, by si ich radšej ponechali, no potrebovali by krátkodobú pomoc, ktorá im to umožní. Táto pomoc môže mať veľa podôb:

– cenovo dostupná veterinárna starostlivosť

– krmivo

– vhodný prístrešok

– odpustenie poplatkov so zvieraťom spojených

– dostupná možnosť prechodného ubytovania pre domáceho miláčika

Poskytovanie podpory, ktorá pomáha majiteľom nechať si svoje zviera doma, patrí k prioritám KLUB – u PRIATEĽOV ZVIERAT. Útulky a záchranné skupiny tak budú môcť poskytovať pomoc iba tým zvieratám, ktoré to skutočne potrebujú. Musíme zabezpečiť, aby naše vlastné postoje a činy nevytvárali prekážku pre ľudí, ktorí sa chcú o svoje zviera, aj napriek okolnostiam, postarať.
Aj keď riešenie zložitého spoločenského problému chudoby presahuje hranice oblasti nášho pôsobenia, môžeme vyriešiť niektoré z prekážok, ktoré bránia chovu domácich miláčikov.
My, v KLUB-e PRIATEĽOV ZVIERATvieme, že každý problém má riešenie. No každé riešenie potrebuje podporu.
Pomáhajte spolu s nami. Všetci SME ICH HLAS.
YouTube