OCHRANA A SPRACOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

upravená zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v platnom znení ("zákon oochrane osobných údajov").

Osobným údajom sa rozumie akákoľvek informácia týkajúca sa určeného alebo identifikovateľného subjektu údajov. Subjekt údajov sa považuje za určený alebo identifikovateľný, ak možno subjekt údajov priamo alebo nepriamo identifikovať najmä na základe čísla, kódu alebo jedného či viacerých prvkov, špecifických pre jeho fyzickú, fyziologickú, psychickú, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu.
Medzi osobné údaje teda spadajú najmä meno, priezvisko, adresa fyzickej osoby, e-mail, IP adresa, môžu nimi byť informácie o využívaní služieb alebo o činnostiach a preferenciách fyzickej osoby.
Spracovanie osobných údajov
Spracovaním osobných údajov sa rozumie akákoľvek operácia alebo súbor operácií, ktorésprávca alebo spracovateľ systematicky vykonávajú s osobnými údajmi, a to automatizovanealebo inými prostriedkami, najmä zhromažďovanie, ukladanie na nosiče informácií,sprístupňovanie, úprava alebo zmena, vyhľadávanie, používanie, odovzdávanie, šírenie,zverejňovanie, uchovávanie, výmena, triedenie alebo kombinovanie, blokovanie a likvidácia.
Spracovateľ osobných údajov
O.Z. KLUB PRIATEĽOV ZVIERAT, predsedníčka Mirka Nevedelová, narodená 19.6.1974, Kopanice 1278/84. 963 01 Krupina, IČO: 50 114 808 ako prevádzkovateľ stránky www.kpz.skVaše osobné údaje spracovávam ako správca aj ako spracovateľ, tj. určujem, ako budú osobné údajespracovávané a za akým účelom, ako dlho a vyberám prípadne ďalších spracovateľov, ktorí mi so spracovaním budú pomáhať.
Kontaktné údaje na zodpovednú osobu
Pokiaľ sa na nás budete chcieť v priebehu spracovania údajov obrátiť s nejakými otázkami, môžete ma kontaktovať na tel. čísle +421 903 111 565alebo e-mailom na kpz@kpz.sk
Rozsah osobných údajov a účely spracovania.
Spracovávam osobné údaje, ktoré mi zveríte sami, a to z nasledujúcich dôvodov (prenaplnenie týchto účelov):•vstup za člena O.Z. podľa stanov združenia • komunikácia pre účely združenia – adopcia, podávanie informácií, projekty, dotácie, granty a iné podpory, spoločenská zodpovednosť, edukácia a pre šírenie osvety. •marketing – zasielanie newsletterov: Vaše osobné údaje (e-mail a meno) využívam zaúčelom priameho marketingu – zasielanie obchodných oznámení a to len na základe Vášhosúhlasu, po dobu 3rokov od udelenia súhlasu. Tento súhlas môžete odvolať použitím odhlasovacieho odkazu v každej zaslanej e-mailovej správe.Vaše osobné údaje si ponechávame po dobu premlčacích lehôt, pokiaľ zákon neustanovuje dlhšiu dobu k ich uchovaniu alebo sme v konkrétnych prípadoch neuviedli inak.
Cookies.
Pri prechádzaní našej webovej stránkypoužívame technológie, ako napríklad súbory cookie a spracúvame osobné údaje, ako sú Vaša IP adresa a identifikátory súborov cookie. Používame cookies na meranie návštevnostiwebu, prispôsobenie zobrazenia webových stránok, získanie informácií o používateľoch, ktorí videli konkrétny obsah.Veríme, že vďaka tomu Vám môžeme ponúknuť ešte lepšie služby. Cookies pre cielenie reklamy budú spracovávané len na základe Vášho súhlasu. Naše webovéstránky môžete prechádzať aj v režime, ktorý neumožňuje zbieranie osobných údajov. Používanie cookies môžete na svojom počítači zakázať.
Čo sú cookies?
Súbory cookie sú malé textové súbory, ktoré môžu byť do prehliadača odosielané pri návšteve webových stránok a ukladané do vášho zariadenia (počítača či iného zariadenia s prístupom na internet, ako napr. smartphone alebo tablet). Súbory cookie sa ukladajú do priečinka pre súbory vášho prehliadača. Cookies zvyčajne obsahujú názov webovej stránky, z ktorej pochádzajú, platnosť a hodnotu. Pri ďalšej návšteve stránky webový prehliadač znovu načíta súbory cookie a tieto informácie odošle späť webovej stránke, ktorá pôvodne cookie vytvorila. Súbory cookie, ktoré používame, nepoškodzujú váš počítač.
Na našich webových stránkach používame niekoľko typov cookies:
Prevádzkové súbory cookies
Pomocou prevádzkových cookies zhromažďujeme štatistické informácie o tom, ako používate naše webové stránky. Tieto technické informácie nám napr. povedia, na ktoré časti webovej stránky ste klikli, ktorú ste navštívili naposledy a pod. Tieto cookies nám slúžia na analýzu a vylepšovanie našich webových stránok z hľadiska obsahu, výkonu a dizajnu. Pokiaľ tieto cookies zakážete, nemôžeme vám zaručiť bezchybný chod našich stránok.
Základné súbory cookies
Tieto súbory tvoria základ pre prevádzku našich webových stránok a umožňujú používanie základných funkcií, akými sú napríklad zabezpečené oblasti alebo online platby. Základnými cookies sú napr. zapamätanie prihlásenia, umožnenie prístupu k zabezpečeným oblastiam bez nutnosti opätovného prihlásenia, predvyplnenie formulárov a pod. Bez týchto cookies nemôžeme poskytovať služby, ktoré tvoria základ našich stránok. Pokiaľ tieto cookies zakážete, nebudeme môcť zaručiť bezchybných chod stránok.
Funkčné súbory cookies
Funkčné súbory cookies nie sú nevyhnutné, ale pomáhajú nám vylepšiť funkčnosť našich webových stránok. Ide napríklad o zapamätanie nastavení zvolených pri predchádzajúcej návšteve stránky, napr. rozloženie obsahu a p., aby ste ich nemuseli znova nastavovať. Pomocou týchto cookies zisťujeme, či vám už bola ponúknutá určitá služba alebo poskytujeme informácie z vašej aktuálnej oblasti, ak súhlasíte so zdieľaním takýchto informácií. Hoci použitie týchto cookies záleží na vašom nastavení, ich prípadným vypnutím by ste mohli prísť o niektoré služby, ktoré by sme vám mohli poskytovať.
Reklamné súbory cookies
Reklamné súbory cookies môžeme používať na našich webových stránkach na zobrazenie obsahu reklám, ktoré sú prispôsobené vašim záujmom. Tieto cookies môžu zhromažďovať informácie o vašich zvyklostiach pri prehliadaní našich webových stránok. Môžu byť využité aj na rozpoznanie vašej opätovnej návštevy niektorej z webových stránok, ktoré sú súčasťou našej siete. Týmto spôsobom môžeme poskytovať na našich webových stránkach obsah reklamy, ktorý je pre vás relevantnejší a efektívnejšie cieliť priamu marketingovú komunikáciu, ale aj obmedziť počtu zobrazení reklamy a merať efektívnosť reklamných kampaní.
Súbory cookie tretích strán
Niektoré z našich stránok zobrazujú obsah od externých poskytovateľov, napr. YouTube, Facebook a Twitter.Na zobrazenie tohto obsahu tretích strán musíte najprv prijať ich konkrétne podmienky používania. Zahŕňajú aj používanie súborov cookie, nad ktorými nemáme žiadnu kontrolu.Ak si však tento obsah nezobrazujete, nijaké súbory cookie tretích strán sa vám do zariadenia nenainštalujú.

Externí poskytovatelia obsahu a služieb na webových stránkach združenia:
You Tube
Google Maps
Twitter
Facebook
Google
Pinterest
Instagram

Zabezpečenie a ochrana osobných údajov.
S Vašimi osobnými údajmi budeme nakladať zodpovedne a v súlade s platnou legislatívou.Pre spracovanie osobných údajov využívame automatizované aj neautomatizovanéprostriedky. Všetky údaje sú uložené na zabezpečených serveroch uložených výhradne vEurópskej únii. Chránime osobné údaje v maximálnej možnej miere pomocou modernýchtechnológií, ktoré zodpovedajú stupňu technického rozvoja.Prijali sme a udržiavame všetky možné (aktuálne známe) technické a organizačné opatrenia,ktoré zamedzujú zneužitiu, poškodeniu alebo zničeniu Vašich osobných údajov.
Poskytnutie osobných údajov tretím stranám.
K Vašim osobným údajom majú prístup moji spolupracovníci. Pre zaistenie konkrétnych spracovateľských operácií, ktoré nedokážeme zabezpečiť vlastnými silami,využívame služby a aplikácie spracovateľov, ktorí vedia dáta ochrániť. Je možné, že sa v budúcnosti rozhodneme využiť ďalších spracovateľov, pre uľahčenie a skvalitnenie spracovania. Sľubujeme Vám však, že v takomto prípade pri výberebudeme na spracovateľa klásť minimálne zákonom požadované nároky na zabezpečenie akvalitu spracovania.
Poskytnutie osobných údajov mimo EU.
Akékoľvek spracovanie osobných údajov bude uskutočnené výhradne na území EÚ
Vaše práva v súvislosti so spracovaním a ochranou osobných údajov.
V súvislosti s ochranou osobných údajov máte svoje práva. Ak budete chcieť niektoré ztýchto práv využiť, prosím, kontaktujte nás prostredníctvom e-mailu kpz@kpz.sk
Máte právo na informácie, ktoré sú plnené už touto informačnou stránkou so zásadami spracovania osobných údajov. Vďaka právu na prístup nás môžete kedykoľvek vyzvať a my Vám doložíme v lehote 14 dní, aké Vaše osobné údaje spracovávame a prečo. Ak sa u Vás niečo zmení alebo akékoľveksvoje osobné údaje budete považovať za neaktuálne alebo neúplné, máte právo na doplnenie azmenu osobných údajov.
Právo na obmedzenie spracovania môžete využiť, ak sa domnievate, že spracovávame Vaše nepresné údaje, myslíte si, že vykonávame spracovania nezákonne, ale nechcete všetky údaje zmazať alebo ak ste vzniesli námietku proti spracovaniu. Obmedziť môžete rozsah osobných údajov alebo účelov spracovania (napr. odhlásením z newslettera obmedzujete účel spracovania pre zasielanie obchodných oznámení.)
Právo na výmaz (byť zabudnutý).Vašim ďalším právom je právo na vymazanie (byť zabudnutý). V takom prípade vymažemevšetky Vaše osobné údaje z našich systémov aj zo systémov všetkých čiastkovýchspracovateľov a taktiež zo záloh. Na zabezpečenie práva na výmaz potrebujeme 30 dní. V niektorých prípadoch sme viazaní zákonnou povinnosťou, a napr. musíme evidovaťvystavené daňové doklady po lehotu stanovenú zákonom. V tomto prípade teda zmažemevšetky také osobné údaje, ktoré nie sú viazané iným zákonom. O dokončení výmazu Vásbudeme informovať e-mailom.
Sťažnosť na Úrade na ochranu osobných údajov
Ak máte pocit, že s Vašimi údajmi nezaobchádzame v súlade so zákonom, máte právo sa sosvojou sťažnosťou kedykoľvek obrátiť na Úrad pre ochranu osobných údajov. Budeme veľmiradi pokiaľ najprv budete o tomto podozrení informovať nás, aby sme s tým mohli niečourobiť a prípadné pochybenie napraviť.
Odhlásenie zo zasielania newsletterov
E-maily s inšpiráciou, článkami či produktovými informáciami a službami Vám zasielame akste náš zákazník na základe nášho oprávneného záujmu. Ak zákazníkom ešte nie ste,posielame Vám e-maily len na základe Vášho súhlasu. V oboch prípadoch môžete ukončiťodber našich e-mailov kliknutím na odhlasovací odkaz v každej zaslanej e-mailovej správe.
Mlčanlivosť.
Dovoľujeme si Vás uistiť, že naši spolupracovníci, ktorí budú spracovávať Vaše osobné údaje, sú povinní zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch a o bezpečnostných opatreniach, ktorých zverejnenie by ohrozilo bezpečnosť Vašich osobnýchúdajov. Táto mlčanlivosť pritom trvá aj po skončení záväzkových vzťahov s nami. Bez vášhosúhlasu nebudú vaše osobné údaje vydané žiadnej inej tretej strane.
Tieto zásady spracovania osobných údajov platia u nás od 20.8.2019.
YouTube