LEGISLATÍVA

TRESTNÝ ZÁKON

Paragraf 378 - Týranie zvierat - aktuálne znenie.

VYHLÁŠKA

Vyhláška o ochrane spoločenských zvierat a o požiadavkách na karanténne stanice a útulky pre zvieratá č. 123-2008 - aktuálne znenie.

ZÁKON

Zákon, ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov č. 282-2002 - aktuálne znenie.

ZÁKON

Zákon o veterinárnej starostlivosti č. 39-2007 - aktuálne znenie.

ZÁKON

Zákon o súkromných veterinárnych lekároch, o Komore veterinárnych lekárov SR č. 442-2004 - aktuálne znenie.

ZÁKON

Zákon o poľovníctve č. 274-2009 - aktuálne znenie.

ZÁKON

Zákon o rybárstve č. 216-2018 - aktuálne znenie.

ZÁKON

Zákon o ochrane prírody a krajiny č. 543-2002 - aktuálne znenie.

ZÁKON

Zákon o životnom prostredí č. 17-1992 - aktuálne znenie.

ZÁKON

Zákon o posudzovaní vplyvov na životné prostredie č. 24-2006 - aktuálne znenie.

YouTube