PRÁCA

Pokladáme za dôležité neustále vzdelávať verejnosť ohľadom problematiky nedostatočnej starostlivosti o spoločenské, hospodárske a divoké zvieratá. Informujeme verejnosť o neetických praktikách v oblasti obchodu, drezúry, testovania na zvieratách, ich lovu alebo o iných spôsoboch využívania a zneužívania zvierat.

Našim zámerom je nielen poukazovať na zanedbávané, týrané zvieratá, ale aj dôsledne žiadať o vyvodenie dôsledkov z takéhoto konania na základe existujúceho Trestného zákona a jeho paragrafu 378 – Trestný čin týrania zvierat a trestný čin zanedbania starostlivosti o zvieratá v znení:

(1) Kto

a) týra zviera, hoci bol za obdobný čin v predchádzajúcich 12 mesiacoch postihnutý alebo za taký čin v predchádzajúcich 24 mesiacoch odsúdený,

b) týra zviera zvlášť krutým alebo surovým spôsobom alebo,

c) utýra zviera,

potrestá sa odňatím slobody až na dva roky

(2) Odňatím slobody na jeden rok až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

a) na viacerých zvieratách,

b) verejne alebo na mieste prístupnom verejnosti,

c) na zvierati osobitne chránenom zákonom, alebo

d) závažnejším spôsobom konania

K postihu za priestupok muselo dôjsť v poslednom roku, ktorý predchádzal roku, v ktorom sa rozhodovalo o spáchaní trestného činu. Rozhodujúcim bol okamih právoplatnosti rozhodnutia príslušného správneho orgánu prejednávajúceho priestupok. Odsúdeným za týranie zvierat – teda spáchanie obdobného činu v minulosti a teda použitie ustanovenia §203 ods. 1 prichádzalo do úvahy v prípade špeciálnej recidívy páchateľa, pokiaľ sa na neho nehľadelo, ako keby nebol odsúdený. Za recidívu by bolo považované, v tom čase aj spáchanie trestného činu „poškodzovanie cudzej veci“ podľa § 257 Trestného zákona prípadne trestného činu výtržníctva podľa § 202 TZ, pokiaľ boli spáchané týraním zvieraťa. Odsúdením sa rozumie právoplatné odsúdenie. Nie je potrebné, aby došlo k výkonu trestu, hoci len z časti. K odsúdeniu ale muselo dôjsť v posledných dvoch rokoch predchádzajúcich spáchaniu posudzovaného skutku (rozhodujúci bol okamih právoplatnosti predchádzajúceho rozsudku).

Utýraním zvieraťa sa rozumie jeho usmrtenie bez primeraného dôvodu. Primerané dôvody na usmrtenie zvieraťa sú uvedené v zákone č. 39/2007 (§22). Trestné je týranie zvierat voľne žijúcich aj chovaných v starostlivosti ľudí. Nezáleží na tom či ide o zviera vo vlastníctve páchateľa, alebo o zviera cudzie.

Trestný čin je spáchaný verejne, ak je spáchaný

  1. obsahom písomností, alebo rozširovaním spisu, filmom, rozhlasom, tv alebo iným obdobne účinným spôsobom, alebo
  2. pred viac ako 2 súčasne prítomnými osobami

Miestom verejnosti prístupným, je každé miesto, kam má prístup široký okruh ľudí individuálne neurčených a kde sa tiež spravidla viac ľudí zdržuje, takže hrubá neslušnosť alebo výtržnosť by mohla byť postrehnutá viacerými ľuďmi (aj keď tam v dobe činu nie sú). Prístupnosťou sa rozumie možnosť vidieť a počuť prejav páchateľa, i keď miesto činu nie je verejnosti priamo prístupné (za plotom, na lešení). Takéto miesto nemusí byť prístupné bez obmedzenia komukoľvek a kedykoľvek (napr. park, ulica, staničná hala atď.), ale postačí, ak sú prístupné len niektorým osobám určeným napr. povahou ich zamestnania (továrenská hala, stavenisko atď.), alebo inak (napr. zdravotnícke stredisko, škola a pod.) a v určitú dobu (napr. v sezóne, v čase otváracích hodín, v dobe dopravy atď.). Za miesto verejnosti prístupné nie je spravidla možné považovať ubytovňu, študentský domov, kancelárie a pod. V žiadnom prípade to nie sú byty, ani iné priestory v obytnom dome, a to ani vtedy, ak je hlasný výtržnícky prejav v najbližšom okolí dobre počuť. To neznamená, že týranie zvierat na miestach, ktoré nie sú verejnosti prístupné, majú ostať nepotrestané.

Kto z nedbanlivosti spôsobí smrť alebo trvalé následky na zdraví viacerých zvierat, ktoré vlastní alebo o ktoré je povinný sa starať tým, že zanedbá potrebnú starostlivosť o tieto zvieratá, potrestá sa odňatím slobody až na dva roky. Pri posudzovaní tohto skutku treba vychádzať zo zákona o veterinárnej starostlivosti. Zvieratá môžu uhynúť, alebo im môžu byť spôsobené trvalé následky z dôvodu, akým je napr. neposkytnutie dostatočného krmiva a vody, nezabezpečenia veterinárnej starostlivosti (vyšetrenia, ošetrenia alebo liečenia), z dôvodu nevhodných ustajňovacích podmienok ale aj nevhodnej prepravy zvierat. Ak by bola starostlivosť zanedbaná úmyselne, vedome, možno posudzovať vec ako trestný čin týrania zvierat. Ak by išlo o zanedbanie starostlivosti iných zvierat ako sú živočíšne stavovce, išlo by o priestupok, ale zväčša v tejto rovine môžeme uvažovať len v rovine morálneho odsúdenia konania osoby.

Nie je dôležité, či bola zanedbaná starostlivosť o zvieratá hospodárske, spoločenské alebo voľne žijúce. Podstata tkvie v tom, že musí ísť o zvieratá, o ktoré je povinnosť starať sa. Ďalšou podmienkou pre klasifikáciu tohto trestného činu je to, že páchateľ musí konať, resp. opomenúť svoje konanie voči viacerým zvieratám, minimálne dvom.

V trestnom súdnom konaní sa dokazujú najmä skutočnosti svedčiace o tom, či sa skutok stal, či má znaky trestného činu, kto skutok spáchal a z akých pohnútok, závažnosť činu (skúmajú sa aj príčiny a podmienky spáchania). Dokazujú sa ďalšie skutočnosti, napr. osobné pomery páchateľa, následky a výška škody spôsobená trestným činom. Za dôkaz môže slúžiť všetko, čo môže prispieť k náležitému objasneniu veci a to, čo sa získalo z dôkazných prostriedkov. Dôkaznými prostriedkami sú najmä výsluch obvineného, svedkov, znalcov, posudky a odborné vyjadrenia, previerka výpovede na mieste, rekognícia, rekonštrukcia, vyšetrovací pokus, obhliadka, veci, listiny dôležité pre trestné konanie, oznámenie, informácie získané použitím informačno – technických prostriedkov operatívno-pátracej činnosti.

KLUB PRIATEĽOV ZVIERAT poskytuje 24 hodinovú starostlivosť a liečbu zvieratám vyžadujúcim ochranu, 24 hodinovú pohotovostnú službu pre stratené zvieratá a tiež pre zvieratá, ktoré potrebujú veterinárnu pomoc, vrátane zvierat voľne žijúcich a zvierat ohrozujúcich bezpečnosť ľudí. Nahlasovať zvieratá ktoré potrebujú pomoc je možné na pohotovostnej telefonickej linke. Táto linka je k dispozícii 24 hodín denne.

Hľadáme nové domovy pre zvieratá bez majiteľa, hľadáme pôvodných majiteľov zatúlaným alebo strateným zvieratám. Do svojej opatery berieme akékoľvek zviera, ktoré k nám privedie verejnosť alebo na ktoré sme verejnosťou upozornení. V rámci možností zabezpečujeme odchyt zvieraťa, ktorého výskyt je nahlásený resp. iným spôsobom zaznamenaný. Následne realizujeme prevoz zvieraťa do útulku, kde mu zabezpečíme ambulantnú veterinárnu starostlivosť. Po vyšetrení resp. ošetrení veterinárom je zviera umiestnené v karanténnej časti útulku. Na základe odporúčaní zmluvného veterinára poskytneme zvieraťu jedlo, pitie resp. zabezpečíme podanie liekov. Následne, ak je to možné, zviera umyjeme, okúpeme, očistíme a je mu dopriaty pokojný oddych striedaný s venčením. V prvých 12 hodinách je zvieraťu venovaná zvýšená pozornosť, sú zaznamenávané jeho reakcie a správanie. V ďalších dňoch, s prihliadnutím na fyzický a psychický stav zvieraťa prebieha jeho postupné začleňovanie medzi ostatné zvieratá v útulku. Jeho správanie a reakcie sú aj naďalej zaznamenávané. Na základe veterinárneho posúdenia jeho zdravotného stavu a na základe vyhodnotenia jeho správania, je po 7 dňoch zviera ponúknuté na adopciu na základe adopčnej zmluvy. V prípade pretrvávajúcej liečby alebo zlého psychického stavu je jeho adopcia plne závislá na čase, ktorý je potrebný na jeho úplnú regeneráciu. V prípade psychických problémov, ktoré u zvieraťa trvajú viac ako 1 mesiac, zabezpečíme pre neho odbornú starostlivosť v dôsledku ktorej by malo dôjsť k jeho tzv. reštartu. Poskytujeme bezpečné miesto nielen pre domáce, ale ja hospodárske zvieratá, vrátane koní, kráv, oviec, kôz, ošípaných, králikov, sliepok, husí, kačíc atď. Všetky tieto zvieratá je zároveň možné adoptovať do nového domova. V prípade že nie je možná adopcia do nového domova, je možné nechať zviera v našej starostlivosti a stať sa pre neho darcom, či už zabezpečením potravín pre neho, úhrady veterinárnej starostlivosti alebo zabezpečením iných pre neho potrebných vecí, po vzájomnej dohode.

Pred adopciou urobia dobrovoľníci kontrolu podmienok v domácnosti kde má byť zviera umiestnené. Uprednostnení sú záujemcovia ktorí majú výborné referencie od svojho veterinára. V prípade ak záujemca ešte zviera vo svojej opatere nemal, bude tento nami kontrolovaný priamo u veterinára pre ktorého sa následne rozhodne, aby sme mali istotu, že je zvieraťu v novej domácnosti poskytovaná 100% starostlivosť. Jednou z podmienok zverenia zvieraťa do starostlivosti nového majiteľa je existencia oplotenia pozemku v prípade, ak zviera bude vonku resp. ak zviera bude bývať v dome s vonkajším výbehom. Do nového domova dávame iba sterilizované/kastrované zvieratá, s veterinárnym preukazom a čipom.

Adoptované zvieratá sú pod dohľadom útulku 12 mesiacov odo dňa adopcie. Počas tohto obdobia sú navštevované zamestnancom útulku v jeho novom domove, zistený stav je zaznamenaný. V prípade akéhokoľvek podozrenia na zlé zaobchádzanie so zvieraťom, je toto bezodkladne odobraté a umiestnené späť v útulku. Menný zoznam ľudí, ktorým bolo zviera odobraté, spolu s dôvodom jeho odobratia je uvedený na web stránke združenia.

Okrem vlastnej starostlivosti poskytujeme zvieratám aj pestúnsku starostlivosť v rodinách kde sú umiestňované dočasne, kým sa pre nich nenájde nový resp. pôvodný majiteľ. Pestúnska starostlivosť zahŕňa aj krátkodobú starostlivosť o zranené domáce ako aj voľne žijúce zvieratá a tiež dočasnú opateru pre ťažko zvládnuteľné psy resp. psy s problematickým správaním. Pestún je v rámci združenia vedený ako pobočka útulku a k spolupráci je uzatvorená zmluva, v ktorej sú uvedené podmienky vzájomnej spolupráce.

Odstraňujeme alebo zabezpečíme odstránenie mŕtvych zvierat z verejných ako aj súkromných priestranstiev, ak majiteľ nie je známy.