O NÁS

Od roku 2004 ako súkromné osoby, od roku 2016 ako občianske združenie KLUB PRIATEĽOV ZVIERAT (KPZ) robíme všetko pre zmiernenie utrpenia zvierat. Spolupracujeme s ľuďmi, ktorí zdieľajú podobné názory na zvieratá, s tými, ktorí k nim pristupujú s rešpektom a so súcitom.

Našim hlavným zámerom je najmä vzdelávať ľudí v tejto oblasti a tým udržovať koexistenciu ľudí a zvierat v rovnováhe. Nerozlišujeme pri tom, či sa jedná o zvieratá domáce, hospodárske alebo voľne žijúce. Našim cieľom je prispieť k ochrane proti ich týraniu, zneužívaniu a zabíjaniu.

Domáce zvieratá rovnako ako ľudia sú často vystavované násiliu. Našou úlohou je chrániť ich pred krutosťou, ktorej sú niektorí ľudia schopní a bez meškania im zabezpečiť nutnú ochranu, či už ide o zvieratá zanedbávané, zneužívané alebo nútené bojovať. Psie zápasy sú jednou z najodpornejších foriem týrania zvierat. Psy sú väčšinou držané v izolácii, svoj život trávia na krátkych, ťažkých reťaziach, pravidelne sú im podávané anaboliká kvôli zvýšeniu svalovej hmoty a podpore agresivity u zvieraťa. Boje trvajú pár minút, ale aj niekoľko hodín. Veľa psov svojim zraneniam podľahne. Aká je štatistika tohto neduhu na našom území?

Chovné stanice sú z veľkej časti zariadenia, kde je pred blahom zvierat uprednostnený zisk. Zvieratá často žijú v preplnených a nehygienických podmienkach bez dostatočnej veterinárnej starostlivosti, jedla, vody alebo socializácie. Sučky sú za účelom maximalizácie zisku neustále pripúšťané, často im nie je medzi jednotlivými vrhmi dopriaty potrebný čas na regeneráciu. Šteniatka sú už v nízkom veku predávané. Takéto šteniatka s ohľadom na to, že sú od svojej matky odstavené v nízkom veku, trpia rôznymi ochoreniami, ale aj strachom, úzkosťami a ďalšími poruchami správania. Aká je kontrola chovných staníc a aké sú štandardy, ktoré musia dodržiavať?

Zaoberáme sa tiež problematikou hromadenia zvierat. K tomuto dochádza vo chvíli keď si človek zaobstará viac zvierat ako je schopný sa komplexne postarať. Komplexná starostlivosť znamená schopnosť človeka sa o zviera postarať v rozsahu výživy, hygieny, prístrešia a veterinárnej starostlivosti. Toto sú hlavné prípady podľa ktorých sa jedná o človeka či ľudí, ktorí zvieratá hromadia:

  • majú ich veľa a nepoznajú ich presný počet
  • ich domácnosť – dom, byt, maštaľ, výbeh je extrémne špinavý a zničený
  • v domácnosti je silný zápach čpavku, na podlahe sú zasušené výkaly, moč, zvratky
  • zvieratá sú vychudnuté, letargické a málo socializované
  • majú blchy a iné parazity

Nejedná sa pritom iba o hromadenie psov alebo mačiek, ale aj plazov, hlodavcov, vtákov či hospodárskych zvierat. Ak poznáte takúto domácnosť, dajte nám vedieť, začneme proces získavania zvierat do opatery, aby sme im mohli poskytnúť pomoc, ktorú potrebujú. Nemáme záujem týmto ľuďom škodiť, naopak, pokiaľ neodmietnu spoluprácu, sme pripravení im so zvieratami, ktoré u nich zostanú, pomáhať. Rozumieme ich snahe o záchranu týchto zvierat, no chceme aby porozumeli, že starostlivosť o nich je nad ich rozsah. Je dôležité týchto ľudí ubezpečiť, že o zvieratá bude dobre postarané a že ich môžu kedykoľvek vidieť. Nie je vylúčené, že zviera sa poskytnutí starostlivosti vráti do rúk svojho majiteľa, no už ošetrené, sterilizované alebo kastrované a týmto zvieratám je aj naďalej z našej strany poskytovaná pomoc.

V rámci hospodárskych zvierat smerujeme svoje aktivity k zrušeniu veľkochovov, podpore rodinných fariem kde sú úplne eliminované neľudské praktiky v zaobchádzaní so zvieratami tam žijúcimi.

Bránime zraneniu a smrti zvierat spôsobenými drsnými podmienkami ich  prepravy.

Zlepšenie podmienok zvierat využívaných pre výskum a vývoj, podporujeme implementáciu alternatív k experimentom na živých zvieratách.

Presadzujeme ukončenie používania pascí a iných brutálnych metód odchytu a zabíjania voľne žijúcich živočíchov, sme proti lovu, dôvody našich postojov sú spoločenské, vedecké a predovšetkým etické. Zabíjanie voľne žijúcich zvierat je tradíciou, ktorá už nemôže byť tolerovaná. Je to tradícia neprirodzená a zbytočná, poškodzujúca zdravý ekosystém. Dravce nemusia byť kontrolované, nesmú byť nesprávne vykresľované ako škodcovia. Kampaň na zastavenie tejto bezohľadnej činnosti, vzdelávanie ľudí o spôsoboch mierumilovnej koexistencie s týmito zvieratami. Ľudia nemajú právo premiestňovať alebo obmedzovať populáciu zvierat, kvôli svojim finančným záujmom. Podporujeme harmonický život so zvieratami. Rovnako tak sa zasadzujeme za ochranu vtákov chovaných v zajatí a obmedzenie ich chovu v zajatí. Zasadzujeme sa o zachovanie živočíšnych druhov ohrozených vyhynutím a ochrane voľne žijúcich živočíchov pred zničením ich prirodzených stanovíšť, právo na život zvierat bez ľudského zásahu – žiť v ekosystéme bez zásahu človeka. Pracujeme na ochrane voľne žijúcich živočíchov a ich biotopov, minimalizujeme alebo eliminujeme dopady škodlivých ľudských činností, zasadzujeme sa zákony na ich ochranu, rovnako tak sa zasadzujeme za humánne riešenie konfliktov medzi človekom a divočinou. Každý rok sú milióny zvierat zabíjané pre uspokojenie dopytu po ich častiach tela alebo sú odchytávané a následne predávané, sú využívané v zábavnom priemysle, alebo sú sadisticky chované pre extrakciu látok z ich tela, bojujeme tak proti poľovníkom ako proti pytliakom, legálnym aj nelegálnym predajcom zvierat. Upozorňujeme na každoročné zabíjanie desiatok tisíc veľrýb, sme proti ich chovu v zajatí, ďalej upozorňujeme na bioakumuláciu toxických chemikálií v moriach a oceánoch, zvýšenú prevádzku lodí,  a na nehospodárne rybárčenie, tiež na barbarské činy súvisiace s lovom žralokov, chránime morský ekosystém.

Právami zvierat sú vyjadrené limity pre správanie ľudí. Zvieratá sú zraniteľné a bezbranné, v úplnej moci človeka. Osoby, ktoré toto svoje postavenie zneužijú a spôsobujú zvieraťu bolesť s úmyslom ublížiť mu, musia byť postavené pred súd a zodpovedať sa za porušenie práv zvierat. Práva zvierat sú definované k prospech všetkých druhov zvierat, vrátane tých, ktoré žijú vo voľnej prírode, hospodárskych zvierat, domácich zvierat, hmyzu či iných drobných živočíchov. Výraznou mierou chceme prispieť k obnove emocionálneho puta medzi ľuďmi a zvieratami, ktoré bolo zničené, Každé zviera je bránou do ľudskej duše, to čo si myslíme o zvieratách, myslíme si v prvom rade sami o sebe. A to ako sa k nim chováme, je neomylným ukazovateľom nášho charakteru. Hromadia sa dôkazy preukazujúce silnú súvislosť medzi týraním zvierat a ďalšími zločinmi, vrátane násilia medzi ľuďmi. Týranie zvierat v detstve je významný ukazovateľ pre rozvíjajúce sa agresívne a antisociálne správanie. Tento druh násilia zostáva takmer nepostihnutý. Je potrebné presadiť aby tieto incidenty boli považované za trestné činy a ako také boli posudzované.

Sme podporovaní darcami – priateľmi zvierat a grantmi, o ktoré sa neustále snažíme. Naša starostlivosť o zvieratá je plne závislá na štedrosti priateľov zvierat. Informujte ďalších priateľov zvierat prostredníctvom našej web stránky o našich pokrokoch aj o spôsobe ako môžeme pomôcť zvieratám spoločne. Práca aktivistov je najčastejšie skresľovaná určitými záujmovými skupinami, preto pracujeme okrem iného aj na obrane práv a slobody prejavu a združovania sa. Podporujeme všetky akcie kde dokážeme prednostne pokojnou cestou vytvoriť významnú zmenu. Iba predsudky bránia ľuďom priznať zvieratám práva, ktoré obhajujú pre seba.

Milí priatelia zvierat, potrebujeme vašu pomoc, aby sme mohli pokračovať v boji na ochranu zvierat, pridajte sa k nám a ak neviete pomôcť finančne, pomôžte nám činom.

Číslo účtu v tvare IBAN: SK25 3100 0000 0010 0002 5982 alebo 1000025982/3100