FARMA

„A opatrujte zvieratá, dobytok, ovce a osly, verte, že aj zvieratá majú dušu, aj zvieratá sú ako ľudia, sú len zarastené srsťou a nemôžu hovoriť, kedysi bývali ľuďmi, nakŕmte ich, a opatrujte olivovníky a vinice,….aj oni bývali živými bytosťami, ale omnoho, omnoho skôr, a nemajú schopnosť si pamätať, ale človek ju má, a preto je človekom.“

Nikos Kazantzakis

„Urobili ste z domu modlitby dúpä vrahov“ povedal Ježiš keď vošiel do jeruzalemského Chrámu a videl zvieratá určené k rituálnej porážke a pomalému vykrvácaniu a odvoláva sa na prikázanie „nezabiješ“ – nie je rozdiel medzi človekom a zvieraťom, ani medzi „čistými“ a „nečistými“ tvormi, zákaz platí pre všetkých a s ohľadom na všetkých.

Keď k Ježišovi prichádzali ľudia, posielal jedných napravo a druhých naľavo. Podľa akého zákona ich delí? – pýtajú sa – On hovorí: Všetko čo ste urobili najmenšiemu z mojich bratov, aj mne ste urobili, pomoc, ktorú ste odopreli mojim bratom, aj mne ste odopreli, som to ja, komu ste učinili alebo odopreli dobro – JA – pretože JA som v každej živej bytosti, ak bijete osla, mňa bijete, ak utýrate k smrti koňa, mňa utýrate, ak uľahčíte nejakému zvieraťu jeho údel, mne uľahčíte, ak milujete a ochraňujete zvieratá, preukazujete svoju lásku MNE.

Kto si raz uvedomil tieto slová v celom ich rozsahu, nemôže už nikdy trápiť žiadneho živého tvora, a pokiaľ bude dôsledný, nebude ani jesť mäso, pretože sa stáva spoluvinníkom na zabíjaní. Dnes vieme, že bez mäsa sa dá žiť veľmi dobre, ba dokonca, že sa vyhneme mnohým chorobám, ak sa živíme iba vegetariánskou stravou. Je to práve anonymita našich zvieracích obetí, čo nás robí hluchými k ich náreku.

LUISE RINSEROVÁ

Žijeme v dobe, kedy akékoľvek debaty o ochrane prírody a životného prostredia musia preukázať svoju vierohodnosť prístupom, ktorý zaujímajú k otázke kontroly pôrodnosti. Pokiaľ má zostať aspoň šanca na prežitie zbytku zatiaľ ešte početných druhov živočíchov a rastlín, musí ľudský druh poprvýkrát vo svojich dejinách prestať nasledovať Božie prikázanie z raja, ktoré znie: „ Ploďte a množte sa a naplňte zem. Podmaňte ju a panujte nad morskými rybami, nad nebeským vtáctvom, nad všetkým živým, čo sa na zemi hýbe“. Menej ľudí v prospech zachovania väčšej rozmanitosti živočíšnych a rastlinných druhov. Pre kresťanov je toto hlásanie niečím nepredstaviteľným. Ako inak, keď pre nich je večným významom obdarený iba život človeka, iba ľudia sú podľa nich povolaný k večnému šťastiu, zatiaľ čo život zvierat a rastlín podľa nich nemá žiadnu hodnotu. Ani skutočnosť, že dnes umiera od hladu viac ako 60 000 000 ľudí, zrejme nie je dôvodom k zmene názoru, veď v nebi budú predsa všetci títo ľudia vzkriesení, takže je pre nich lepšie, že existovali akoby sa vôbec nenarodili. Poukazovanie na žalostný osud zvierat nemá za týchto okolností vôbec žiadny význam.

Bremená a tlaky neustále sa zužujúceho životného priestoru sú v dnešných hospodárskych podmienkach bez škrupulí nakladané aj zvieratám. Aj v tomto prípade sa dá povedať, že kresťanská náuka o výlučnej nesmrteľnosti človeka legitimuje akýkoľvek spôsob týrania zvierat. Industrializácia prebiehajúca od začiatku 19. storočia nás postupne zbavila rizík nedostatočného zásobovania surovinami a tovarom, takže sa začalo všeobecne veriť, že aj v poľnohospodárstve bude možné podstatne zlepšiť a zvýšiť „výnosy“ potravinárskej produkcie pomocou priemyselných metód. V duchu rovnakej mentality ako sa ťaží uhlie, sa teda za účelom konzumu dnes mechanicky pestujú rastliny a vykrmujú zvieratá, ako zdroje jatočného mäsa v obrovských priemyselných chlievoch, dokiaľ nedosiahnu hodnotu rentabilného produktu a nenastúpia cestu do tovární smrti mestských jatiek.

Kurence, ktoré majú v stereotypnom pološere zvažujúceho sa drôteného dna klietky k dispozícii životný priestor veľkosti stránky papiera, teľatá natesnané medzi štyri brvná, ktoré túto rakvu opúšťajú iba jediný krát vo svojom strastiplnom živote a to na svojej poslednej ceste k mäsiarovi, morky v drôtených klietkach, ošípané doživotne uviazané bez podstielky na betónovej podlahe, s jedinou možnosťou pohybu – ľahnúť a vstať, kravy, ktoré svoj život prežijú uviazané na reťazi o dĺžke 40 cm…

Kam až siaha morálna slepota či úplatnosť takzvaných vedeckých expertov, ktorí sú schopní tieto praktiky prehlásiť aj pred zákonom zodpovedajúcim normám? A čo si myslieť o zákonoch, ktoré zjavne nikto nedodržuje, pokiaľ dokonca aj takto monštrózne týranie zvierat prináša doložiteľný ekonomický zisk?

EUGEN DREWERMANN

Chov hovädzieho dobytka – výživa a kŕmenie, ustajnenie hovädzieho dobytka, označovanie hovädzieho dobytka, výkrm hovädzieho dobytka, vyraďovanie hovädzieho dobytka, úhyn hovädzieho dobytka, chov dojníc, ustajnenie dojníc, dojenie kráv, reprodukcia hovädzieho dobytka, veľkokapacitné kraviarne, odchov teliat, ustajnenie teliat, odrohovatenie teliat, odchov jalovíc, ustajnenie jalovíc, reprodukcia jalovíc, jatočný hovädzí dobytok, pasenie hovädzieho dobytka

Chov oviec – výživa a kŕmenie, ustajnenie oviec, výkrm jahniat, produkcia mlieka, produkcia ovčích koží a kožušín, pasenie oviec, kastrácia a kupírovanie,

Chov ošípaných – odstav prasiat, ošetrovanie prasiat, napájanie ošípaných, ustajnenie prasníc

Chov hydiny – odchov sliepok, výkrm kačíc, výkrm husí, výkrm moriek,

Podľa prílohy č 2 k nariadeniu vlády č. 322/2003 Z.z. o ochrane zvierat chovaných na farmárske účely je chovateľ povinný zabezpečiť:

 1. aby sa o zvieratá staral dostatočne početný personál s primeranými schopnosťami, vedomosťami a profesionálnym oprávnením
 2. aby zvieratá chované v hospodárskych zariadeniach, v ktorých ich pohoda závisí od včasnej pozornosti ľudí, zabezpečil ich dôkladnú kontrolu najmenej jedenkrát denne
 3. aby zabezpečil primerané stále osvetlenie alebo prenosné osvetlenie umožňujúce zvieratá kedykoľvek dôkladne skontrolovať
 4. aby každému zvieraťu, ktoré sa javí ako choré alebo poranené, zabezpečil bezodkladné ošetrenie, a ak zviera na takú pomoc nereaguje, aby čo najskôr zabezpečil veterinárnu pomoc, a zabezpečil izoláciu vo vhodnom ustajnení s dostatkom suchej pohodlnej podstielky
 5. aby uchovával záznamy o každom podanom liečive a počte uhynutých zvierat zistených pri každej ich prehliadke
 6. voľnosť pohybu zvierat, majúc na zreteli ich druh, nesmie byť ich pohyb obmedzený spôsobom, ktorý by im spôsoboval zbytočné utrpenie alebo poranenie, ak sú zvieratá trvalo uviazané alebo pravidelne priväzované alebo zatvorené, musí im byť daný priestor primeraný ich fyziologickým a etologickým potrebám
 7. materiály požívané na výstavbu ustajnenia, a najmä materiály na stavbu ohrád a príslušenstvo, s ktorým môžu prísť zvieratá do styku, nesmú byť pre zvieratá škodlivé a musia sa dôkladne čistiť a dezinfikovať, dvere a priechody musia byť také široké a vysoké, aby zvieratám pri prechádzaní nimi nespôsobovali poranenia
 8. ustajnenie a zariadenia na zabezpečenie zvierat musia byť zostrojené a udržiavané tak, aby na nich neboli ostré hrany alebo výčnelky, ktoré by mohli zvieratá poraniť
 9. izolácia, kúrenie a vetranie budovy musia zaručovať, aby sa cirkulácia vzduchu, prašnosť, teplota, relatívna vlhkosť vzduchu a koncentrácia plynov udržovala na úrovni, ktorá nie je zvieratám škodlivá
 10. zvieratá chované v budovách nesmú byť v nepretržitej tme alebo bez primeraného času oddychu od umelého osvetlenia, ak dostupné prirodzené svetlo je nedostatočné na vyhovenie fyziologickým alebo etologickým potrebám zvierat, musí sa zabezpečiť primerané umelé osvetlenie
 11. zvieratám, ktoré nie sú chované v budovách, a tam, kde je to potrebné a možné, musí sa poskytnúť ochrana proti nepriazni počasia, dravcom a zdravotným rizikám
 12. všetky automatizované alebo mechanické zariadenia dôležité pre zdravie a pohodu zvierat sa musia kontrolovať aspoň raz denne, a ak sa zistí porucha, musí byť okamžite odstránená, ak to nie je možné, musia sa urobiť vhodné opatrenia na zabezpečenie zdravia a pohody zvierat až do odstránenia poruchy predovšetkým tým, že sa použijú alternatívne metódy kŕmenia a udržania vhodného prostredia, v chovoch kde sa používa systém umelého vetrania, musí byť zabezpečený vhodný záložný systém zaručujúci dostatočnú obnovu vzduchu, potrebnú na zachovane zdravia a pohody zvierat v prípade poruchy systému, a poplašný systém, ktorý chovateľa upozorní na poru chu, poplašný systém sa musí pravidelne testovať
 13. zvieratá musia byť kŕmené plnohodnotnou diétou primeranou ich veku a druhu, v dostatočnom množstve na udržanie ich dobrého zdravia a na uspokojenie ich nutričných potrieb, žiadnemu zvieraťu nesmie byť poskytnuté krmivo alebo tekutina v takej miere alebo s obsahom takých látok, ktoré by mu mohli spôsobiť zbytočné utrpenie alebo ho poškodiť
 14. zvieratám prístup ku krmivu v intervaloch podľa ich fyziologických potrieb
 15. zvieratá prístup ku krmivu v intervale podľa ich fyziologických potrieb
 16. zvieratám prístup k vhodnému vodnému zdroju alebo zabezpečiť ich potrebu príjmu tekutín iným vhodným spôsobom
 17. kŕmne a napájacie zariadenia musia byť skonštruované a umiestnené tak, aby kontaminácia krmiva a vody a nežiadúci účinok súťaženia medzi zvieratami boli minimálne
 18. žiadne iné látky s výnimkou tých, ktoré sú podávané z liečebných alebo preventívnych dôvodov, alebo z dôvodov zootechnického ošetrenia, nesmú byť podávané zvieratám, len ak bolo preukázané , že účinok týchto látok nie je škodlivý pre zdravie alebo pohodu zvierat