ZBIERKAKLUB PRIATEĽOV ZVIERAT
vyhlasuje verejnú zbierku

ĽUDIA PRE ZVIERATÁ

reg. č.: 000-2019-016437
Registrovaná na Ministerstve vnútra SR

Zbierka do pokladničky trvá od 1.6.2019 do 1.11.2019

Zbierka na osobitné číslo účtu
SK 18 5600 0000 0048 0941 7001
vedený v Prima banke
trvá od 1.6.2019 do 1.6.2020

Prispením na zbierku nám pomáhate so starostlivosťou o opustené zvieratá:
– stravná jednotka pre jedno zviera na jeden deň je cca 1 euro
– výdaje na veterinárneho lekára počas prvého mesiaca pobytu zvieraťa v útulku resp. v karanténe sa pohybujú okolo 150 euro (odparazitovanie, očkovanie, čipovanie, kastrácia) a to iba v prípade, ak zviera nie je choré alebo po úraze, kedy okrem liekov vyžaduje aj operáciu. V tom prípade sa starostlivosť o zviera počíta v stovkách eur za mesiac, v závislosti od špecifických potrieb, ktoré konkrétne zviera z hľadiska liečby má
– ďalšie náklady sú tvorené výdajmi na zabezpečenie hygieny v zariadení, používaním špeciálnych dezinfekčných prostriedkov , čo priemerne mesačne predstavuje položku cca 50 eur
– ostatný spotrebný materiál (podložky, obojky, vôdzky, deky, lôžka, hračky, misky, kŕmidlá, výcvikové pomôcky atď .) predstavuje sumu priemerne 50 euro mesačne v situácii, kedy útulok už tento materiál v dostatočnom počte má, len je potrebná jeho pravidelná obnova z dôvodu zničenia resp. opotrebovania zvieratami

Povolenie k zbierke